Klik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Amager Strandpark I/S

Amager Strandparks officelle side. Fotos fra byggeri og stranden længere nede på siden. Kastrup Fortet. Højhusene på Krimsvej. Kastrup Havn - Scanport vil få omtale her.

Teknik og Miljøudvalget skal godkende pleje- og udviklingsplanen for Amager Strandpark 2012 – 2017.

PROBLEMSTILLING
Amager Strandparks første pleje- og udviklingsplan blev vedtaget i januar 2005, dvs. før den nye Amager Strand var færdig. På mange punkter måtte bestemmelserne i planen derfor baseres på formodninger om de fremtidige forhold og uden konkret erfaring med driftsforhold og strandgæsternes brug af den nye strand.
Amager Strandpark udviklede sig på mange måder anderledes end forudset i den første plan, især hvad angår strandgæsternes brug af området, plejen og udviklingen af den oprindelige del af strandparken samt arrangementsafholdelse. Derfor kunne Amager Strandpark I/S (der ejer og driver Amager Strand) i 2010 konstatere, at det ikke længere var muligt at drive og udvikle stranden inden for planens rammer. Ifølge fredningen skulle planen første gang revideres efter 10 år, men med plejemyndighedens accept, ønskede det daværende parkbrugerråd, at det skulle kunne ske allerede efter 5 år. Derfor startede revisions­processen i efteråret 2011, og en revideret plan er nu klar til vedtagelse efter et godt samarbejde med parkbrugerrådet.

LØSNING
Amager Strandpark I/S indgik en samarbejdsaftale med forvaltningen, hvori det aftaltes, at Amager Strandpark I/S forestod alt praktisk arbejde i forbindelse med revisionen (projektledelse, forfatterskab, mm.), og at forvaltningen som plejemyndighed varetog de naturfredningsmæssige interesser og den generelle kvalitetssikring. På Amager Strandpark I/S’s initiativ blev der nedsat et parkbrugerråd med 20 medlemmer – herunder bl.a. Amager Øst Lokaludvalg, Danmarks Naturfredningsforening samt andre relevante organisationer, foreninger, strandforretninger og naboer. Amager Strandpark I/S er fast medlem af parkbrugerrådet, hvorfor bestyrelsen – inkl. Frederiksberg Kommunes medlem – har haft planen i høring. Planen var i marts 2012 i høring i Det Grønne Råd. Der indkom ikke bemærkninger, der medførte ændringer i planens indhold.

Nedenfor udtrækkes de vigtigste emner i den reviderede pleje- og udviklingsplan. Alle forslag støttes positivt af parkbrugerrådet:

Bestemmelser vedr. afholdelse af arrangementer: Amager Strand er et ofte anvendt sted for afholdelse af udendørsarrangementer og idrætsbegivenheder. I dag er hovedparten af alle større arrangementer sponseret. Sponsorer har brug for synlighed – dvs. at kunne opstille reklamer under arrangementerne, hvilket der kun er få muligheder for i henhold til fredningen. Forvaltningen anbefaler, at Amager Strand skal kunne rumme sponserede arrangementer, og vil i givet fald søge en fredningsdispensation, der tillader midlertidig opstilling af reklamer i det konkrete arrangementsområde.

I øjeblikket er 10 koncerter om året tilladt, mens der kun må foregå 6 idrætsarrangementer med musikafspilning. Behovet er imidlertid flere idrætsarrangementer med musik end koncerter. Derfor anbefaler forvaltningen, at der tillades 18 arrangementer med musikafspilning i højsæsonen – heraf højst 5 koncerter. Af hensyn til afviklingen af store idrætsarrangementer er stævnespeak nødvendig og derfor tilladt, men det er fastlagt i planen, at højtalere altid skal vende væk fra boligområderne og ud mod Øresund.

Ligeledes anbefales, at der også tilføjes bestemmelser vedr. antal og varighed af evt. særlige arrangementer, der kræver dispensation fra fredningen.

Brugen af delområderne: Før strandens etablering var det ikke muligt at forudsige, hvordan strandgæsterne ville bruge stranden. Stranden har imidlertid vist sig som et unikt sted for friluftsaktiviteter fra gåture til nye strandsportsgrene som kitesurfing, blokarts, wakeline, mv. Forslaget til en ny Pleje- og udviklingsplan indeholder derfor bl.a. følgende forslag til udviklingsmuligheder:

1) Udvidelse af strandsportsarealet langs Amager Strandvej

2) Ikke ibrugtagne byggefelter og parkeringsarealer kan anvendes til midlertidige aktiviteter

3) Forsøg med tilladelse til cykling på Amager Strand Promenaden samt

4) Mulighed for midlertidige sommerboder i den nordlige ende af stranden for bedre servicering af strandgæsterne her.

Et forslag om belysning af Lagunen til surfaktiviteter i årets mørke måneder blev taget af bordet efter høringen i parkbrugerrådet. Amager Strandpark I/S stillede forslag om etablering af en materielplads. Behovet blev anerkendt, men parkbrugerrådet var uenige i, hvor pladsen bedst kunne placeres. Det blev derfor besluttet, at parkbrugerrådet indkaldes igen vedr. dette, når projektet bliver aktuelt.

Beplantningsrenovering af parkområdet Femøren/Tiøren: Parkområdet er karakteriseret ved store popler, som imidlertid er risikotræer (taber store tunge grene), og derfor af sikkerhedshensyn skal fældes. Det blev aftalt med parkbrugerrådet, at fældningen vil ske over en årrække, og at der løbende bliver genplantet nye træer, så landskabsudtrykket med tiden genskabes.

Den gamle strand er overgået fra badestrand til øget naturpræg: I den første plan forventedes det, at den gamle strand ville bevare sin badestrandsfunktion, og at den derfor skulle plejes og udvikles som badestrand. Badestrands­funktionen ophørte imidlertid næsten helt efter anlæg af den nye strandø, og området har fået lov at udvikle sig mod større naturpræg, bl.a. med strandengslignende arealer langs kysten. Planen understøtter denne udvikling. Området er lavtliggende, og har i fremtiden brug for kystsikring i form at et dige med en højde på ca. 1,1 m. Forvaltningen foreslår diget placeret øst for klitzonen, så strandengen bevares.

Fritløbsområder for hunde: På arealet ’Søstjernen’ nord for Sundby Sejlforening findes strandparkens eneste fritløbsområde. Et enkelt medlem af parkbrugerrådet så gerne fritløbsområder nedlagt generelt, men forvaltningen foreslår, at fritløbsområdet her fastholdes. På Amager Strand skal hunde altid være i snor, men der ses mange løse hunde på stranden – ikke mindst på hverdage uden for sæsonen. I stedet for at se passivt til, ønsker Amager Strandpark I/S at gå aktivt ind i problematikken. Forvaltningen støtter som plejemyndighed forslaget om, at gennemføre en forsøgsperiode, hvor vinterfritløb tillades i perioden 22.10.2012 – 31.3.2013 på strandbredden i delområde 3B, hvor der pga. promenadens bastion er fysisk adskillelse mellem hunde og de øvrige gæster. Formålet er at se, om det mindsker antallet af løse hunde på de øvrige dele af stranden. Ikke alle medlemmer af parkbrugerrådet var begejstrede for idéen, og to af Det Grønne Råds medlemmer forholdt sig kritisk til den, men forvaltningen anbefaler dette forsøg. Forsøget vil efterfølgende blive evalueret med henblik på, om det nedbringer antallet af konflikter mellem hundeejere og de øvrige strandgæster.

Andre diskussioner: Enkelte medlemmer af parkbrugerrådet har været nervøse for, om Lagunen kan rumme de mange forskellige vandaktiviteter, der i dag foregår, og har ønsket restriktioner og forbud. Amager Strandpark I/S og forvaltningen som plejemyndighed mener dog, at Lagunen med sine 365.000 m2 er så stor, at der skulle være plads til alle. Konstateres der konkrete sikkerhedsproblemer, er der åbnet mulighed for evt. restriktioner i den reviderede pleje- og udviklingsplan. Efter ide fra parkbrugerrådet stiftes der i øvrigt i april 2012 et ’Vandbrugerråd’, som består af brugerne af vandområderne på Amager Strand og deres organisationer.

ØKONOMI
Alle udgifter i forbindelse med revisionen af planen er afholdt af Amager Strandpark I/S.Undervejs i processen er parkbrugerrådet blevet gjort opmærksom på, at en pleje- og udviklingsplan ikke er en investeringsplan, og at der ikke følger midler med planen til realisering af udviklingsmulighederne. Delområde 1A ejes af Københavns Kommune, og en evt. udvikling af arealet skal ske indenfor forvaltningens samlede budgetramme. På Amager Strand, der ejes af Amager Strandpark I/S, kræver alle større tiltag ekstern finansiering (fra ejerkommunerne eller fonde), da Amager Strandpark I/S alene råder over et driftsbudget.

Højhusene på Krimsvej

Årstidernes arkitekter har tegnet et højhus 21 etager som rummer 101 boliger på hjørnet af Øresundsvej og Krimsvej.

2007. Lokalplan for 9 højhusbyggerier på Krimsvej ud til Amager Strandvej og Strandpark vedtaget. På hjørnet af Øresundsvej og Strandvejen er Costa Del... Amager Strand solgt og taget i brug i juli 2012

2009. Lokalplan for højhuse på 135.000 m2 etageareal ved Amager Strand endelig vedtaget i august 2009, men planerne for Nordøstamager er stadig upræcise, og på stand by. I oktober 2011 er luksusbyggeriet Øresund Tower påbegyndt, og salget blev startet. Tre højhuse er projekteret til at stå færdige i 2012.

2012. Øresund Tower med 13 etager, som rummer 27 eksklusive boliger forventes klar i 2012, og Twister med 15 etager, som rummer 28 boliger til priser fra 3,5 til 7,5 mio. kroner forventes indflytningsklar i 2014. De nævnte byggerier opføres af Arkitektgruppen.

2013 og 2014. Krimsvej er for alvor ved at blive udbygget med ny boliger.

Højhuskvarteret og byggerierne på Krimsvej er i 2013 ved at tage form på de ti hektar som er afsat ved Amager Strandpark. Ni højhuse samt almindeligt lavt byggeri, pladser, forretninger, bevaringsværdige industriejendomme og grønne områder skal placeres i området mellem Amager Strandvej og Krimsvej. Kvarteret vil bestå af blandede ejerformer.

I 2012 stod det første højhus færdigt, og en Lidl har i juni 2012 set dagens lys i stueplan. Lokalplanen tillader et grundplan på max 19 gange 19 meter. Det højeste tårn bliver på 21 etager, og i Danmark er kun Domus Vista på Frederiksberg højere. Næsten alle lejligheder vil have udsigt over Øresund og København/Sjælland, og det er nogle af Danmarks bedste udsigter, som er i spil. Der er da god efterspørgsel på boligerne, skriver Berlingske, og i de tårne, der bliver udbudt som projektlejligheder, koster boligerne på de øverste etager ca. 70 procent mere end de tilsvarende lejligheder på de nederste etager. Danica Ejendomme og Lærernes Pension bygger lejeboliger.

Amager Strandpark har 330 p-pladser, og i løbet af sommeren 2006 er 1.214 bilister kørt fra Strandparken med en bøde i ruden, hvilket sammenlagt har indbragt Københavns Parkering 620.000 kroner.

August 2006: Byens Profil.

Højhuse på 40 meter skal iflg. Jyllands-Posten den 24.08.2006 være undervejs i et lokalplantillæg for Amager Strandvej. Byens Profil

En rolig sommer i Amager Strandpark.

Sommeren 2006 har budt på vold, hærværk, og ulovlig bålafbrænding, men politiet melder om en rolig sommer. »Med mange mennesker og adskillige arrangementer, er det klart, at der er voldssager, hærværk og små uroligheder. Men der har været et naturligt antal sager i forhold til antal strandgæster,« vurderer Station Amager. Især den unge generation har taget både aftenen og natten i brug. Høj musik, dåseøl og bål. »Vi har ikke fokuseret meget på de ulovlige bålafbrændinger, da vi har haft et firma til at stå for rengøring af stranden hver morgen. De har kun kontaktet os, når der har været noget ekstraordinært,« siger Adrian Saly, informationsmedarbejder i Amager Strandpark I/S, og fortsætter: »Der har generelt været godt styr på det hele, hvis man ser bort fra graffiti-angreb, en bilafbrænding, nogle parkeringsproblemer, lidt mere affald end forventet og de uautoriserede bål.« Kilde Jyllands-Posten.

Foody på Amager Strand

I 2005 gennemførte BTU en arkitektkonkurrence om en ny udeserveringspavillon til København. BTU behandlede på sit møde den 5.10.2005 en indstilling fra forvaltningen om, at vinderen – et af de større dagblade døbte den "foody'en" – blev opstillet på Højbro Plads, Kongens Nytorv, Prags Boulevard, Amager Strand og Vanløse Stationsforplads.

Forslaget blev ikke godkendt.

Bestyrelsen for Amager Strandpark I/S har brug for en pavillon til kiosker, livredderhuse mv. og overvejer at anvende "Foody'en". Det er forvaltningens vurdering, at "Foody'en" har høj arkitektonisk kvalitet og et udseende, som har en bred folkelig appel. Pavillonen vurderes at have særlig stor kvalitet i miljøet på Amager Strand, hvor dens friske og modernistiske udtryk vil gå fint i spænd med det designkoncept, som er valgt til bygningsværker, inventar og grafik. Forvaltningen ser derfor positivt på, at Amager Strandpark I/S overvejer at anvende "foody'en" og kan anbefale, at udvalget godkender anvendelsen her.

Amager Strandpark byggeriet og Kastrup Søbad. Fotoserie.

Kun Prøvestenen og toppen af en vindmøllepark kan i dag skimtes udover den endnu ikke færdige lagune (2005). Strandparken forventes klar den 18. august 2005.

Før strandparken. Det velkendte Øresundsunds kig er definitivt væk, og de lokales daglige tætte kontakt med vandet er forsvundet. Områdets oprindelige rekreative værdi er definitvit ændret, erstattet af sandstrand.

Femøren 2005

Det nye søbad ved Kastrup lystbådehavn.

Amager Strandvej.

Trafikken mellem City og lufthavnen er ifølge Vej & Park faldet. Uglens iagttagelser en sensommer hverdag i 2004 gav dog et noget andet indtryk. Beslutning Bygge & Teknik 06.10.04 - Sagen udsat.

Beslutningsreferatet den 6. april 2005. Under behandlingen af forslag til første etape af ombygning af Amager Strandvej på Bygge- og Teknikudvalgets møde den 8. december 2004 vedtog udvalget, at forvaltningen skulle rette henvendelse til Københavns Politi angående muligheden for at nedsætte hastighedsgrænsen på Amager Strandvej til 40 km/t henset til, at Amager Strandpark åbnes i 2005.

Københavns Politi har på forvaltningens forespørgsel svaret, at man kan godkende en hastighedsbegrænsning på 40 km/t, hvis der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger for eksempel ved at gennemføre 2. etape af ovennævnte projekt. Denne etape består af etablering af et større antal (10 – 12) hastighedsdæmpende støttepunkter på Amager Strandvej og ombygning af 5 kryds på strækningen mellem Prags Boulevard og Hedegaardsvej. Anlægsomkostningerne til 2. etape er tidligere vurderet til godt 20 mio. kr.

Det vil ikke være muligt at afsætte midler i denne størrelsesorden på Vej & Parks anlægsbudget for de kommende år. Forvaltningen vil derfor foreslå, at man ved omfordeling af i størrelsesordenen 4 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2006 muliggør, at der gennemføres en første del af 2. etape med hastighedsdæmpende støttepunkter på den midterste del af Amager Strandvej mellem Svend Vonveds Vej og Øresundsvej. Hermed vil hastighedsgrænsen kunne nedsættes til 40 km/t ud for de centrale dele af Amager Strandpark.

Amager Strandvej/ Prags Boulevard
Økonomiudvalgets dagsorden 26.04.05 : Dette kryds nær Prøvestenen er ikke specielt uheldsbelastet ifølge uheldsstatistikken. Observationer fra såvel Vej & Park, Københavns Politi og de forskellige interessenter på Prøvestenen viser dog, at der hyppigt optræder konflikter mellem trafikanterne. Der er derfor ikke tvivl om, at uheldsstatistikken ikke giver et retvisende billede her. Med den forventede stigende trafik til Prøvestenen, med primært meget store lastbiler, er det ønskeligt at forbedre sikkerheden i dette kryds. Dertil kommer åbningen af Amager Strandpark i sommeren 2005, der vil øge trafikmængden i dette kryds.

Krydset foreslås signalreguleret, så der opnås konfliktfri afvikling af trafikken. Dette kræver en udbygning af det eksisterende kryds. Et alternativ med en rundkørsel er undersøgt og vil ikke være en hensigtsmæssig løsning for de mange store lastbiler, der skal til og fra Prøvestenen. Ud fra billedet af de registrerede uheld samt beskrivelse fra parterne forventes det, at et signalanlæg vil kunne afværge ca. 70% af de uheld, der sker ~ 1,0 uheld /år. Udbygningen af krydset kræver inddragelse af arealer fra de tilstødende matrikler. Forvaltningen har på forhånd forhørt sig om muligheden hos de respektive grundejere og forventer, at overdragelsen af arealerne til offentligt vejareal kan gennemføres vederlagsfrit.

Placeringen af det nye Helgoland volder problemer. Uenighed om placeringen af Helgoland synes at forskubbe projektet. Det nye Helgoland fremtræder som en ca. 3.300 m2 stor landsby på pæle. Heraf udgør diverse bygninger ca. 560 m2. Der er plads til 1.400 gæster ad gangen. Søbadeanstalten indeholder omklædning, saunaer, adskilte og fælles faciliteter for mænd og kvinder, bademulighed for børn og familier samt arealer til kiosk- og cafedrift. Indretningen er disponeret, så badeanstalten er tilgængelig året rundt for både organiserede og uorganiserede brugere, herunder handicappede. Der er lagt særlig vægt på, at badeanstalten også appellerer til både børn og unge. Børnebassinet, der åbner sig ind mod stranden, bliver på ca. 300 m2, og bassinet forsynes med legeudstyr til vandaktiviteter. Der etableres kiosk og café på Amager Helgoland. Caféen har plads til ca. 60 spisende gæster. Arealet ud for caféen kan overdækkes helt eller delvist. Her kan der opholde sig ca. 180 personer. Caféen kan lejlighedsvis danne ramme om forskellige kulturelle arrangementer, eksempelvis mindre musikarrangementer. Det er forudsat at bestemmelserne i Pleje- og Udviklingsplanen for Amager Strandpark overholdes. Amager Helgoland er et offentligt idrætsanlæg, hvor KI har ansvaret for den daglige drift og vedligehold. Projektet sendes i udbud primo februar 2005. Det forventes, at det nye Helgoland kan være klar til brug i august måned 2005 samtidig med, at Strandparken åbner.

En milliard investering skal aflaste Amager. Citat: " For ikke at komme til at overbelaste Amager Strandvej, som i forbindelse med etablering af en tunnel under havnen stadig vil være den mest direkte vej fra Lufthavnen og Sverige til København, foreslår Claus Larsen-Jensen, at der gennemføres en omfattende trafiksanering af Amager Strandvej." Fotoserie af anlægsbyggeriet.

07.10.04 - Det gamle træskib er bygget på samme måde som vikingeskibene, men ifølge eksperter fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde tyder flere detaljer i byggemåde og udformning på, at skibet stammer fra middelalderens slutning i 1400-tallet. Museumsinspektør Morten Gøthche, som leder udgravningen af skibet, skønner, at det er 10-12 meter langt, og at der er tale om en lokal båd, der......måske har været benyttet til fiskeri på Øresund. Han oplyser, at vrag fra den sene middelalder er forholdsvis sjældne, og at der kun kendes syv vrag fra danske farvande.

22.09.04 - Et vikingeskib fra middelalderen er fundet ved opgravningen og flyttes til Vikingeskibsmuseet i Roskilde for nærmere undersøgelse.

01.09.04 Finansieringen på plads.

Vinterbadere kan forsinke Amager Strandpark. Vinterbaderforeningen, Det Kolde Gys, frygter, at reetableringen af Helgoland vil blive en discountudgave af den nuværende badeanstalt.

Stenalderfund
er kommet for dagens lys ved Amager Strandpark. Under den planlagte kunstige ø ligger en helt usædvanlig velbevaret stenalderboplads, der stammer fra omkring 6000-5700 f.Kr., den såkaldte mellemste Kongemosekultur.

Stenalderboplads vil tage skade af sand
Det er en enestående kulturarv, der sættes på spil hvis en nyligt opdaget stenalderboplads ved Amager Strandpark dækkes med sand. Det mener museumsfolk fra både Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Boplads forsinker ikke Amager Strandpark
Kulturarvsstyrelsen har givet dispensation til, at stenalderbopladsen kan begraves i sand, så der kan blive plads til en ny kunstig ø. 8000 år gamle dyreknogler og genstande af træ kommer ikke til at forsinke den Ny Amager Strandpark. Kulturarvsstyrelsen har besluttet at give dispensation, så arbejdet med den ny strandpark kan starte. Kontorchef i Kulturarvsstyrelsen, Erik Johansen, fortæller at man har fundet en løsning, hvor klitøens udformning kan tilpasses så anlægsarbejdet ikke ødelæger den velbevarede boplads. Den kan tildækkes med et væsentlig mindre lag sand end tidligere forudsat. Når den kan bevares på stedet, så det satser vi på i styrelsen i stedet for at få den udgravet, siger Erik Johansen.

Stenalderboplads skal bevares
Kulturarvstyrelsen forhandler lige nu med Amager Strandpark om, hvordan strandøen kan anlægges, så en knap 8000 år gammel stenalderboplads kan udgraves eller bevares. Netop der hvor den kommende strandpark skal anlægges, er marinarkæologer stødt på et velbevaret stenalderfund. ”Og det er ikke en hvilken som helst stenalderboplads,” lyder det fra marinarkæologer, som har afdækket den bevaringsværdige boplads. Det får konsekvenser for anlægget af Amager Strandpark og kan betyde, at den kunstige strandø får en anden udformning end hidtil planlagt. ”For stenalderbopladsen er et bevaringsværdigt fortidsminde, som ikke må blive ødelagt af anlægsarbejdet,” understreger sagsbehandler Torben Malm fra Kulturarvstyrelsen, som lige nu drøfter med Amager Strandpark, hvordan strandparken kan anlægges, så fundet enten bevares eller graves ud.

Projektchef Tove Frederiksen fra Amager Strandpark I/S mener ikke, at fundet af bopladsen behøver at betyde en forsinkelse af anlægsarbejdet: ”Det er et begrænset område ud for Italiensvej, det drejer sig om, så der er ikke noget til hinder for, at vi anlægger de andre områder, som vi allerede er gået i gang med,” siger hun. Det interessante fortidsfund ligger på 2-3 meters dybde et par hundrede meter fra kysten og blev allerede opdaget sidste efterår, da marinærkæologer fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde foretog forundersøgelser på stedet.

Sidste sommer på Helgoland
Allerede til september forsvinder den gamle badeanstalt fra havets overflade. Badeanstalten Helgoland kan ikke som forventet blive stående, når arbejdet med Amager Strandpark går i gang. Det er for farligt, vurderer entreprenøren, som skal pumpemængder af sand ind på området. Derfor skal Helgoland allerede rives ned i september, en vinterbadesæson før forventet. Søndag d. 29. august bliver den sidste dag offentligheden kan få adgang til den historiske badeanstalt. Sandet til Amager Strandpark sprøjtes nemlig ud med så stor kraft, at det ikke er usikkert om badeanstaltens allerede meget nedslidte bærendetrækonstruktion kan holde til trykket. Derfor har Amager Strandpark nu besluttet at rive Helgoland ned, før arbejdet går i gang. ?Det bliver en stor byggeplads ude i vandet og man skal derfor hverken vade eller sejle derud, heller ikke i en lille gummibåd, siger informationsmedarbejder Anne Bjørn fra Amager Strandpark I/S. Vi er selvfølgelig kede af, at vi ikke får den næste vintersæson med fra Helgoland, siger formanden for ’Det Kolde Gys’ Anders Hjorth. Men vi overlever det, for til gengæld får vi en helt ny og bedre badeanstalt, som til forveksling ligner den nuværende, bygget af træ og i samme farver på pæle ud for den nye Amager Strandpark. Og den vil vi hellere fokusere på, siger formanden. Ny og nutidig badeanstalt Den nye badeanstalt genopbygges i en forbedret og mere tidsvarende udgave med børne- og handicapbad, vand, bad og toiletter. I dag har vi kun koldt vand om sommeren og natmænd, som tømmer toiletterne, mens urenset spildevand fra brusebad og cafeen løber ud i sundet. Det er dybt uholdbart og ikke noget vi er stolte af, siger Anders Hjorth. Den populære ’Terrassen’ med musik og café bliver ikke en del af den kommende badeanstalt. Caféliv og musik, beachvolley og andre mere livlige aktiviteter henvises nemlig til den sydlige del af strandøen, mens den nordlige del skal være et mere fredeligt naturområde. Vinterbaderne får en vikingeboplads ved kysten lige nord for det nye Maritime Ungdomshus, hvor et midlertidigt badeanlæg bliver etableret for enden af badebroen lige ud for Kommunens fritidssejlklub. En souvenir fra Helgoland Flytningen fra Helgoland foregår lørdag d. 28. august. Klokken 11 stryger vinterbaderne fra Det Kolde Gys flaget for sidste gang og piller flagstangen på Helgoland ned – for så at rejse flagstangen ved den midlertidige lejr en time senere. Dagen efter søndag d. 29. august vil der formentlig blive mulighed for at interesserede amagerkanere kan hente et stykke træ eller fem på den gamle badeanstalt. Frem for at vi alle går i koma, når maskinerne kommer og smadrer det hele, arbejder vi på en afrigningsplan, som går ud på at genbruge så mange af materialerne så muligt, siger Anders Hjorth, som håber at folk med kolonihaver og andre som er interesserede i en souvenir fra Helgoland kan komme ned og hente materialer. Så Helgoland bliver på Amager.

til toppen

Bekendtgørelse den 25. maj. Borgerrepræsentationen har den 13. maj vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan 326 for Prøvestenen og Ny Amager Strandpark med tilhørende tillæg nr.18 til Kommuneplan 2001 for et område ved Amager Strand.

22. april 2004. Københavns Havns og Københavns Kommunes fælles udviklingsselskab Prøvestenen PS vil betale en stor del af den ekstraregning, der opstod, efter at Naturklagenævnet fik forhindret den oprindelige betalingsmodel for projektet.

Københavns Havn A/S har sammen med København Kommune i 2002 dannet Udviklingsselskabet Prøvestenen PS, med henblik på at inddæmme et område i Øresund, hvor Miljøkontrollen kan modtage op til tre mio. kubikmeter forurenet jord. Deponeringsanlægget ligger syd for Prøvestenen, og altså Nord for den kommende Amager Strandpark. På området skal der efter planen være en lystbådehavn. Supertanker har også gjort sig tanker for områdets anvendelse. Læs Whitewater Adventure Park.

21. april 2004. Den 21.04 besigtigede Naturklagenævnet området, og Naturklagenævnet sagde nej til at ophæve fredningen af en 3,8 hektar stor grund mellem Sundby Sejlforening og Amager Strand.

Fredningsnævnet for København besluttede i december 2002 at ophæve fredningen. Et boligbyggeri skulle finansiere godt en fjerdedel af den 200 millioner kroner dyre Amager Strandpark. Samtidig besluttede fredningsnævnet at frede hele den nye Amager Strandpark fra den planlagte lagune, den kunstige ø og hele stranden ud til det grønne område, der i folkemunde er kendt som 10-øren. Kendelsen blev anket fra flere sider til Naturklagenævnet.

Med stemmerne 7-3 gav Naturklagenævnet indsigelserne mod fredningen medhold.

Naturklagenævnet har godkendt den nye fredning med tre ændringer. Formanden Lars Busck siger afgørelsen bygger på en kombination af nogle principielle synspunkter samt en vurdering af de konkrete omstændigheder. Selv om vi synes, den nye Strandpark er en god idé, så kan vi ikke acceptere en fredning ophæves alene af økonomiske årsager.

Formanden for Danmarks Naturfredningsforeningen Poul Henrik Harritz opfordrer Københavns Kommune til at finde en anden finansieringsmodel.

Overborgmester for Københavns Kommune Jens Kramer Mikkelsen. Vi står nu i en helt ny situation, men jeg kan ikke gøre andet end at gå i tænkeboks og prøve at finde en måde at få gennemført projektet på. Han vil drøfte situationen med de øvrige ejere af projektet. Frederiksberg Kommune og Københavns Amt. Det planlagte boligområde, som skulle have omfattet 480 lejligheder med udsigt over den nye Strandpark, bliver dermed ikke til noget.

Costa del Amager

Projektet blev den 6. februar 2003 vedtaget af BR i Københavns Kommune. Amager Strandpark skal stå færdig i 2005. Hoffmann/Boskalis skal anlægge strandparken, og en kontrakt på 178 millioner kroner er underskrevet den 17. maj 2004.

til toppen

Billederne nedenfor er fra en højsommerdag med 26° den 11. juli 2005.

Christianshavnernet besøgte strandparken den 18. august, som dog på indvielsesdatoen langtfra var færdig.

Den oprindelige Amager Strand henligger nogenlunde som før. Naturklagenævnet satte en stopper for boligbyggeri på strandens nordlige del, hvilket har sikret naturen ved Øresundsvej. Værre er det med Femøren og Tiøren, hvor der i dag er bygget en bred asfalteret vej på ryggen af området, udover en lagune, hvor der er placeret et relativ stor asfalteret p-plads til biler og busser.

P-pladsen vender ud til en strandpromenade. Projektets overordnede ide fremstår dog i sin halvfærdige tilstand endnu ikke tydeligt for brugerne.

I 2011 kan det konstateres at på de varme dage tiltrækker stranden rigtig mange brugere og må betegnes som en succes.

Fotos fra tiden før og under byggeriet.

til toppen

Modsat strandparken ligger Kastrup Fortet med Restauration og legeplads.

til toppen

til toppen