Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Liste over sport og klubliv findes på Nyttige adresser.

Seniorliv

Christianshavns Ældreråd.........

Ældrerådet er p.t. meget optaget af at forsøge at få etableret en alternativ form for ældrebolig kompleks på Christianshavn - eventuelt i Christiania. De mange problemer i forbindelse med Amager Hospital optager ligeledes meget tid. Desuden arbejder vi på at få kontakt til ”yngre” ældre, da forbindelsen til den ældre aldersgruppe er forholdsvis god gennem Ældreklubben. Ældreklubben er iværksat af Ældrerådet og har cirka 75 medlemmer, som mødes én gang om ugen i beboerlokalet, Strandgade 90.

Lokaludvalget skriver i referatet den 26. oktober 2011 :

Arbejdsgruppen Sociale Forhold, Sundhed og Omsorg foreslår følgende høringssvar, som formanden tilslutter sig: ”Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 21. september 2011 sendt grundlaget for det kommende ”Ældrerådet i Københavns Kommune” i høring med svarfrist den 27. oktober 2011.

Borgerdialog
Lokaludvalget drøfter sagen med borgerne på Christianshavnermødet den 2. November 2011. Eventuelle bemærkninger fra mødet vil blive sendt til forvaltningen umiddelbart efter mødet.

BILAG 2 - HØRINGSSV AR OMÆLDRERÅDET FRA 1. JANUAR 2013

Lokaludvalgets holdning
Budget 2012 fastlagde, at de nuværende 12 Ældreråd fra næste valgperiode skulle sammenlægges til ét fælles Ældreråd. I oplægget fra forvaltningen anføres, at Ældrerådet skal bestå af 25 ordinære medlemmer, hvoraf de 10 første pladser fordeles med en plads til den kandidat bosiddende i hver af de 10 bydele, der har fået flest stemmer. Dette for at sikre den lokale forankring. De resterende 15 pladser fordeles til de kandidater, der herefter har modtaget flest stemmer uanset bydel. Der lægges op til at suppleanter vælges efter stemmetal uanset bydel.

Christianshavns Lokaludvalg har følgende bemærkninger:
Det foreslås, at de 12 første pladser fordeles med en plads til den kandidat bosiddende i hvert af de 12 lokaludvalgsområder, der har fået flest stemmer. Dette for at sikre den lokale forankring i form af match med de 12 lokaludvalgsområder, hvis formål det er at fungere som bindeled og sikre dialog mellem københavnerne og politikerne på Rådhuset. De resterende 13 pladser fordeles til de kandidater, der herefter har modtaget flest stemmer uanset bydel.
Omkring valg af suppleanter foreslås, at der følges samme metode som for valg af ordinære medlemmer af Ældrerådet. Det er vigtigt, at den lokale forankring hele tiden holdes for øje og bevares. Med denne metode vil hvert lokaludvalgsområde have både et ordinært medlem og en suppleant i Ældrerådet med tilknytning til lokaludvalgsområdet. Christianshavns Lokaludvalg foreslår endvidere, at møderne i ”Ældrerådet for Københavns Kommune” er åbne, så offentligheden kan overvære dem. Christianshavns Lokaludvalg bemærker dog, at oprettelsen af ”Ældrerådet for Københavns Kommune” opleves som et udtryk for en utiltalende centraliseringsstrategi, som også ses inden for andre af kommunens ressortområder. En centralisering hvor det sociale, det demokratiske og det lokale islæt svækkes i betænkelig grad. Borgerne vil føle sig fremmedgjorte og vil dermed ikke henvende sig. På den måde vil Ældrerådet formentlig blive uinteressant og mere eller mindre værdiløst.
Med venlig hilsen

Christianshavns Torv er ikke for de ældre

Af Bent Johansen, Formand for Christianshavns Ældreråd

Kære Klaus Bondam (R) og teknik- og miljøudvalget. Der er hos os i Christianshavns Ældreråd ikke tvivl om, at jeres hjerter banker varmt for at sikre ældre og handikappede ordentlige muligheder for at udnytte byens faciliteter.

Vi er vidende om, at begrebet tilgængelighed drøftes ivrigt og engageret hos jer. Derfor forundrer det os, at I stadig væk ikke har gjort noget ved forholdene på og omkring Christianshavns Torv. Torvet er i dag nærmest ufremkommeligt, og det er helt umuligt at opholde sig på det og f.eks. nyde solskinnet på bænkene under de spændende grønlandsstatuer.

For det første skal man have ualmindelig god fart på for at passere Torvegade ved lyskurvene. Det grønne fodgængerlys er tændt i så kort tid, at det faktisk er umuligt at nå over, hvis man blot er lidt svagt gående. Med en rollator eller en kørestol kan det simpelt hen ikke lade sig gøre, og man er derfor nødt til at prøve på at få plads på hellen i midten af fodgængerovergangen, mens bilerne suser en om ørerne. Når man endelig er kommet over, er ca. en tredjedel af torvet fyldt op med cykler, som ligger henslængt på kryds og tværs. Vi har flere gange set blinde, som forsøger at komme frem til Metro-stationen, men må give op, fordi de ustandselig støder ind i cyklerne, og folk med rollatorer og kørestole er ligeledes helt på herrens mark. Det må for øvrigt også være vanskeligt at komme frem med en barnevogn. Hvis man nu er så heldig at være kommet over gaden og har kæmpet sig vej gennem cyklerne, så er resten af torvet stort set besat af alkoholikere og subsistensløse. Nogle stakkels ulykkelige mennesker, som ofte har medbragte løse hunde og stærkt berusede råber og skriger, slås indbyrdes og ikke så sjældent sover branderten ud midt på fortovet. Vi ved godt, at det er værst for dem selv, men det er også helt urimeligt, at de med deres adfærd, som af mange ældre borgere føles stærkt truende, kan få lov at skræmme alle andre væk fra torvet.

  • Vi forstår ikke, at der ikke kan anvises dem andre steder at opholde sig, hvor deres adfærd ikke forhindrer andre borgere i at udnytte byens muligheder.
  • Vi forstår ikke, hvorfor der ikke bliver grebet ind over for den om-sig-gribende dille med at smide cykler til højre og venstre, uanset om man derved generer byens handikappede og ældre i at færdes.
  • Vi forstår ikke, hvorfor der ikke gribes ind over for de handlende, som sælger spiritus ukritisk til stærkt berusede personer, som nyder varerne umiddelbart uden for forretningens dør.
  • Vi forstår ikke, hvorfor det grønne fodgængerlys skal vare i så kort tid, at det ikke er muligt at nå over gaden i god behold.

Sagt på en anden måde, så forstår vi ikke, hvorfor biltrafikken skal prioriteres så højt, som tilfældet er på de gåendes ikke mindst dårligt gåendes bekostning.

Vi afventer med spænding og positiv forventning jeres svar. (bragt i JP den 29. november 2006)

JP København den 9. december 2004
Huslejestigningen i De Gamles By 2005 er blevet ændret fra 20 % til 8 %. KAB blev nemlig i går enige om (i sammenråd med Københavns Kommune), at trække de varslede huslejestigninger tilbage. KAB oplyser dog samtidig, at stigningerne bare vil komme på et senere tidspunkt.

Huslejen vil i 2006 også stige med 8 %. Huslejestigningerne repræsenterer en ekstra bolig ydelses udgift for Københavns Kommune på 1,5 til 2,0 mio. kr. om året, penge som ikke umiddelbart findes.

JP København den 8. december 2004
at KAB har overtrådt loven ved at have store underskud på driften. Stik imod den gældende lovgivning på området har plejehjemskomplekset De Gamles By på Nørrebro gennem de seneste kørt med underskud på budgettet. I 2002 havde man et mindre underskud, i 2003 et væsentligt større og alt tyder på et millionstort underskud for 2004".

Underskud i almene lejemål er klart ulovlige. Ikke desto mindre varsler KAB en huslejestigning "afskrivning på tidligere års underskud" som lyder på ca. 20% af den eksisterende leje = kr. 1000 kr. Ifølge det oplyste uden nogen form for dokumentation - budgetter og / eller regnskaber!

JP København den 7. december 2004
at samtlige beboere på plejehjemmet De Gamles By, i dag administreret af KAB, er varslet huslejestigninger på 20% eller mere. Huslejeniveauet i De Gamles By er i dag ca. 4.300 - 5.200 kr. afhængig af boligens størrelse, og huslejeen stiger i 2005 omkring 1000 kr. til ca. 5.200 - 6.200 kr. Sagen kommer på dagsordenen i BR.

Opdeling mulig. Vedtaget i BR 20. januar 2005.
Sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-Vierø oplyser til JP, at hun ikke kan accepetere at plejehjem opdeles med afdelinger for rygere og ikke rygere. En holdning, som også synes at vinde indpas andre steder bl.a. på landets hospitaler.

Røgfri miljøer er et kærkomment indgreb, men er det rimeligt at være formynderisk overfor de måske mest udsatte grupper - de ældre og de syge - som uværgeligt bliver forsvarsløse offre for den nye officielle rygepolitik! Afskaffes rygning gennem forbud?

  • Ældre på hovedstadens 63 plejehjem får nu rygeforbud.
  • Ældre på Christianshavn, som har brug for en plejehjemsplads, er i reglen nød til at fraflytte bydelen til et plejehjem udenfor bydelen.
  • Ældre på plejehjem i København er i 2005 fortsat kun sikret bad en gang om ugen.

Politikerne er uenige om røg på Plejehjem. Af hensyn til de ansattes ve og vel, har den radikale borgmester Inger Marie Bruun-Vierø besluttet, at fællesarealerne på hovedstadens plejehjem i 2007 skal være røgfri. En udvikling som på sigt også kan føre til nye regler på området for andre sociale ydelser som f.eks. hjemmehjælp. Klaus Bondam, radikal overborgmester kandidat, synes man skal gå frivillighedens vej. Sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-Vierø (R) lægger vægt på, at de ansattes arbejdsmiljø får førsteprioritet på bekostning af de plejehjemsbeboere, der er tobaksafhængige. Men det er Johannes Nymark (S), der er medlem af kommunens sundheds- og omsorgsudvalg, uenig i.

Ældrepakken, som siden 2002 sikrer kommunerne et ekstra tilskud på 500 mio. kr. om året, har ikke forhindret, at færre ældre på landsplan modtager hjemmehjælp. Sammenlignet med tallene for 2003 er antallet af modtagere af hjemmehjælp blandt pensionister faldet med ca. 3.350 i 2004. Danmarks Statistik har indhentet dette tal hos landets kommuner. Dermed er antallet af hjemmehjælpsmodtagere det laveste siden 1999, hvor de første tal stammer fra. Antallet af ældre har i perioden været støt stigende. Flere kommuner er samtidig begyndt kun at yde hjælp i de ældres hjem hver tredje uge mod normalt hver anden. Forringelser som har fundet sted på trods af regeringens ældrepakke fra 2002.

Ny Ældreplan

I en tale op til budgetforhandlingerne 2005, sagde Jens Kramer Mikkelsen. »Vi har ganske vist sikret fire ugers garantien på en plejebolig. Og den holder vi fast i. Men vi skal også kunne stå ved kvaliteten af de boliger, vi tilbyder. Og der må man sige, at der er et stort behov for modernisering og forbedring. Vi har mange plejeboliger, der er for små, og som har for dårlige toilet- og badeforhold.

Plejehjem i København.

Ca. 3.000 ud af kommunens ældreboliger lever ikke op til de gældende standarder.

  • De ringeste: 19 plejehjem har værelser på under 15 kvm. med intet bad eller bad under tre kvm. I alt 1.400 plejehjemsboliger. Disse lever ikke op til dagens standard.
  • De mellemgode: 20 plejehjem har værelser på under 15 kvm. og bad på 3-4 kvm. I alt 1850 boliger. Disse lever heller ikke op til dagens standard.
  • De bedste: Otte plejehjem har værelser på over 15 kvm. og bad på over fire kvm. I alt cirka 800 boligere.

Omkring 1200 boliger lever op til 2004 standard.

700 boliger forsvinder. 900 plejeboliger moderniseres over 10 år.

Med budgetforliget for 2005 er ældreplanen blevet en realitet. Det betyder bl.a., at 1600 utidssvarende plejeboliger over en periode på 10 år vil blive erstattet med 900 moderne ældreboliger. Frem til 2014 vil der ifølge kommunens beregninger være 3.300 færre ældre end i dag over 80 år, og 700 boliger forsvinder som følge af den forventede demografiske udvikling. En del ældre bliver derfor i de kommende år tvunget til at fraflytte deres nuværende bolig.

I budgettet for 2005 er afsat 64 mio. kroner ekstra til ældreplejen. De samlede udgifter til planen er på 1,7 mia. kroner, og Københavns Kommune selv skal finansiere 528 mio. kroner. De ekstra penge til vedligeholdelse har forligspartierne hentet ved at afdrage lidt mindre end vanligt på kommunens almindelige gæld på 7,6 milliarder kroner, og den øvelse har krævet en henvendelse til finansminister Thor Pedersen, som påpeger der ikke må indføres ny praksis omkring kontering af udgifter.

Ældresagen.dk