Klik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Multihal på Holmen

Multihallen er er døbt Hal C, og den er planlagt med en tribune udover Laboratoriegraven. Hallen stod klar i september 2013. Den daglige drift af Hal C varetages af Islands Brygges Kulturhus leder.

Budgetforlig 2011

En Multihal på Arsenaløen er i forhandlingerne for budgettet 2011 besluttet opført. I 2012 er arbejderne sat igang. I 2013 skal hal og cykelrute være klar. Multihallen er døbt Hal C, og den blev indviet efter planen i september 2013. Brugen af Hallens faciliteter er forbeholdt foreninger. Cykelruten forventes klar i 2014.

  • Cykelruten er en forudsætning for Holmenbroen
  • Lokalplan med regørelse for projektet Holmenbroen
  • Lokalplaner for Wilders Plads, Holmen og Havnegade kan findes i sideoversigten
  • Lokalråd og indsigelse
  • Lejerbos henvendelse til Naturklagenævnet november 2010
  • Sommerfuglebroerne Islands Plads
  • Ansøgning om broer over Laboratoriegraven, Stadsgraven og Dyssegraven.
  • Lad Havnen Leve forbereder retssag

Kort om historien.

Skitseforslaget

Borgerrepræsentationen bevilgede den 22. maj 2003 180.000 kr. til et ideoplæg/skitseforslag til en idrætshal på Holmen/Arsenaløen, og Kultur- og Fritidsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har sammen med arkitektfirmaet Nøhr & Sigsgaard udarbejdet vedlagte skitseforslag samt en oversigt over anlægsudgifterne.

Det er sket i samarbejde med de lokale interessenter i området og KI. Skitseforslaget anskueliggør idrætshallens opbygning og indhold. Forslaget imødekommer behovene for idrætsudfoldelse – både for foreningslivet og institutionerne - og for andre lokale kulturaktiviteter.

Samtidig har hallen også kapacitet til at huse større forsamlinger m.v. Anlægsudgifterne for idrætshallen vil være i størrelsesordenen 37,7 mio. kr. (p/l 2004), hvoraf det forventes, at Kultur- og Fritidsudvalget bidrager med 27,7 mio. kr., og at Uddannelses- og Ungdomsudvalget bidrager med i størrelsesordenen 10 mio. kr., som led i en udbygning af Christianshavns Gymnasium med yderligere 1 spor ud over den udbygning, der aktuelt drøftes. Forvaltningerne foreslår, at skitseprojektet tages til efterretning, og at forslaget, inkl. forudsætningerne om udbygning af Christianshavns Gymnasium, indgår i budgetforhandlingerne for 2005 og efterfølgende år.

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at det vedlagte skitseprojekt vedrørende etablering af en idrætshal på Holmen tages til efterretning, at forslaget om etablering af en idrætshal på Holmen, inkl. forudsætningerne om udbygningen af Christianshavns Gymnasium, indgår i budgetforhandlingerne for 2005.

Grunden sat helt eller delvis til salg.

Kommunens budget for 2005 er nu vedtaget af Borgerrepræsentationen, og i budget 2005 er der ikke afsat midler til genopretning af infrastruktur på Holmen..... der står videre...

Dermed er det nødvendigt at dække udgifterne - i størrelsesordenen 4 mio. kr. over to år - ad anden vej. Det kan ske ved enten at finde besparelser i det nuværende budget for 2005 og 2006, eller ved at sælge hele eller dele af matrikel 616 på Holmen.

Holmen var sat på dagsordenen den 3. februar 2005 i Kultur og Fritidsforvaltningen. Sagen blev flyttet til den 24. februar, men blev igen udskudt nu på ubestemt tid. Der blev ikke i 2005 afsat midler til en Multihal i budgettet for 2006.

Formand for Christianshavns Idræts Klub - CIK - og medlem af Christianshavns Lokalråd Dan M. Sørensen udtalte i forlængelse af det stillede forslag:

»Her har vi virkelig et befolkningsønske, som man politisk aldrig har gjort noget ved.«

Mon ikke Dan M. Sørensen mente et institutionsønske, for der har vist aldrig været en debat blandt beboerne på Christianshavn om spørgsmålet! Lokalrådet har udsendt en pressemeddelelse, og er for. Det samme synes Lokaludvalget at være.

Christianshavnernet mener:

Hvis der uden problemer kan ligge en Go-Kart bane på Forlandet, bygges en moské på Batterigrunden, så kan der også bygges en Multihal på Kløvermarken, som sammen med Prøvestenen af Københavns Kommune er udset til at skulle være byens ny sportsmekka. Den er så sidenhen blevet fredet, efter den megen polemik om billige boliger, men det ændrer ikke på at infrastrukturen til en hal ikke er på plads.


Arsenaløen

Lokaludvalget insisterer i en skrivelse overfor Kbhs. kommune på, at der skal bygges en Multihal.

Illustrationen viser den projekterede hal ud til boldbanerne på Arsenaløen. Modsat Erdkehlgraven og kendt som Laboratoriegraven på Trekantgrunden ligger der i dag totalt isolerede institutioner.

Cykelruten fra Kløvermarken som lokaludvalget ønsker henlagt til Forlandet er optegnet langs hallen.


Christianshavnernet spørger, om tiden ikke er løbet fra det projekt. Hvordan harmonerer ønsket om, at omdanne Torvegade til cykelsti, med at anlægge en sportshal på Arsenaløen. Området bør anvendes rekreativt og indgå i en overordnet plan for Refshalevej og Trangraven. Multihallen hører hjemme på fremtidens sportsmekka tiltænkt Prøvestenen og Kløvermarken, som med cykelruten via Christiania ikke ligger længere væk end Holmen. Efter red. opfattelse er den nordlige bydels beboermiljø i forvejen belastet af alt for mange tillukkede institutioner, så at bygge endnu flere lyder som en rigtig dårlig ide

Medlemsforslag i BR om opførelsen af en Multihal til idræts- og kulturformål på Holmen: Stillet af Finn Rudaizky og Winnie Berndtson: Det foreslås,

at Kultur- og Fritidsforvaltningen med udgangspunkt i det eksisterende skitseprojekt pålægges at udarbejde forslag til finansiering af en multihal til idræts- og kulturformål på Holmen, samt at finansieringen af en multihal til idræts- og kulturformål på Holmen indgår i forhandlingerne om budget 2007.

Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

"at Borgerrepræsentationen lader "Rækkefølgeplan for udbygning af idrætsfaciliteter i København" indgå i forhandlingerne om budget 2007.", som blev godkendt.

Borgmester Pia Allerslev udtrykte på et møde i Beboerhuset den 7. april 2010 sin støtte til projektet, hvis pengene kunne findes. Læs under lokaludvalg.

Hallen blev endelig vedtaget i forhandlinger for budgettet 2011, og en trafiksaneringsplan for trafikken til Holmen forventes fremsat i 2011. Se den oprindelige plan fra 2004.

Ny hal på Arsenaløen

Budgetforlig 2011: Parterne er enige om at, der skal etableres en multianvendelig idrætshal på Arsenaløen. Det vil styrke mulighederne for idræt og kultur i byen. Hallen skal have plads til idræt, kulturaktiviteter samt generel forsamlingsaktivitet.

Parterne er enige om at afsætte i anlæg 2 mio. kr. i 2011, 29 mio. kr. i 2012 og 29 mio. kr. i 2013, samt 4,5 mio. kr. i årlig drift fra 2014 og frem.

Parterne er endvidere enige om, at der i forbindelse med åbning af idrætshallen skal etableres trafikdæmpende foranstaltninger i Prinsessegade for at sikre en fornuftig trafiksikkerhed på Christianshavn. Til disse initiativer afsætter parterne i anlæg 1 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013.

Billedet viser det sted på Arsenaløen, som tilsyneladende er reserveret til en Multihal.Mellem hallen og ud til Laboratoriegraven skal anlægges en cykelrut. Området blev i 2008 drænet og klargjort.

September 2010.

En Multihal er en del af budgetforliget 2011. Den formodes at skulle stå færdig med udgangen af 2014 - 15, men der er ikke for nærværende offentliggjort konkrete planer.

Hallen skal ifølge forliget anvendes til kulturelle aktiviteter, til idræt og den skal anvendes til byens arrangementer og møder, for halllen skal betjene "byen" som der står i forliget, og den er således ikke tænkt som en lokal hal. Det vil betyde en udenbys trafik ind i området, enten via Kløvermarksvej, eller via Prinsessegade. En ny trafikplan er under udarbejdelse.

Af uransagelige grunde ønsker Københavns Kommune at forøge trafikken i Prinsessegade, ligesom der intet gøres for at begrænse hashhandelen, og den kaostrafik som følger i kølvandet. I 2011 er der af hensyn til skolevejen lavet nogle hæslige bump i Prinsessegade, men områdets problem er en manglende infrastruktur til et bilfrit Christiania. Kommunens manglende indgriben befordrer ret beset den ulovlige handel, til gene for de fleste af områdets øvrige beboere, som må affinde sig med levevilkår præget af et dybt kriminelt miljø.


Gadebilledet i randområderne til Christiania er i 2010 præget af servicebutikker.

I 2012 forventes det, at Prinsessegade skal ombygges for 5 mio. kroner, et forslag som ligger langt fra de trafik ambitioner kommunen havde i 2004.

En trafiksanering (pdf) som er skrottet, og det er Christianshavnernets opfattelse, at bevillingen til vedtagelse i 2011 primært skal forberede og ikke forbedre en infrastruktur frem til Arsenaløen.

Det er siden kommet frem, at busslusen til Holmen forventes nedlagt i 2012. Renoveringen er derfor ikke tænkt som en begrænsning af trafikken, hvor gæstetrafikken fylder ganske meget i gadebilledet i et område, hvor privatbilismen er på retur, men skal åbenbart tilgodese en smidigere afvikling, som giver plads til endnu flere biler.

Hvad angår trafikken til Multihallen må den nemlig i forbindelse med udenbys arrangementer forventes at medføre en betydelig mertrafik ind i Prinsessegade, en trafik som nemt kan overgå den meget omdiskuterede trafik til Operaen, og som i sin tid betød, at Holmen blev skilt fra Christianshavn. En mertrafik, som formodentlig bedst kan sammenlignes med den trafik, som i dag eksisterer omkring Frederiksberg Hallen.

Det oplyses der er forberedt mindre end en snes p-pladser, men cykelrutens placering på Arsenaløen betyder en ny bro skal forbinde hallen med Refshalevej, hvor der planlægges 60 betalings p-pladser ekstra. De er dog foreløbig på stand - by. Broen nødvendiggøres af cykelruten til Amager Strand, som er flyttet fra Refshalevej til vandsiden ud til Laboratoriegraven.

Lokaludvalget skriver, at de følger udviklingen, og er fx imod en cykelrute pga. af Christiania, og de er imod en reetablering af Christianias stærkt nedslidte volde. De er imod mere trafik i Prinsessegade, og de er såvidt vides imod et Multifunktionshus i Prinsessegade, byggeri på Røde Sols Plads, men de er for en Multihal opå Arsenaløen og argumenterer, at den bør placeres med en åben café ud til Laboratoriegraven, som ligger overfor Trekantgrundens midlertidige Institutioner. De er tilhegnet, og friarealerne henligger tillukket og utilgængelige. Bodenhoff Fritidscenter er i modsætning til legepladsen på Christianshavns Vold, en tillukket institution.

Christianshavnernet mener. Københavns Kommune bruger ikke x-antal millioner kroner på en Multihal i en Cul de Sac, som Arsenaløen er, hvis ikke det har et formål. Den er tilmed projekteret præcis samme sted, hvor en 6 - 8 meter bred cykelrute plus et sikkerhedshegn påtænkes anlagt langs med Laboratoriegraven. Derfor kan Multihallen være et led i den politiske proces, som skal lukke Christianshavn mere op, og måske være et signal til Christiania om at rette ind.